ADATVÉDELEM

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

(1)  A Grabarics Építőipari Kft, mint Adatkezelő az általa üzemeltetett http://www.grabarics.hu weboldal és az ott meghatározott egyéb címeken elérhető weboldalak (a továbbiakban: „weboldal”) által nyújtott szolgáltatásaihoz kapcsolódóan a felhasználó természetes személyek valamennyi adatkezelése során a jelen Adatkezelési Szabályzat és tájékoztató alapján jár el.

A Felhasználó a weboldalra történő belépéssel, és a weboldal használatával magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseit.

Adatkezelő a jelen szabályzat tekintetében:

 • Adatkezelő: Grabarics Építőipari Kft
 • Székhelye: 1053 Budapest, Reáltanoda u. 5.
 • Postacíme: 1053 Budapest, Reáltanoda u. 5.
 • Elektronikus (e-mail) cím: info@grabarics.hu
 • Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
 • Cégjegyzékszáma: 01-09-940225
 • Adószáma: 11106485-2-44

(2) Az adatkezelés célja

Kapcsolattartás az állásokra jelentkezőkkel és a megfelelő jelentkezők kiválasztása. Ennek keretében a felvételi eljárás során a beérkezett pályázatok feldolgozásához, a feltételeknek való megfelelés ellenőrzéséhez, az elbíráláshoz és az eredményekről való kiértesítéshez szükséges információk megismerése és ezen okokból való felhasználása.

2. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogszabályi előírásokat Adatkezelő az adatkezelés minden fázisában köteles betartani. Adatkezelő által végzett adatkezelésre elsősorban az alábbi jogszabályokban rögzített rendelkezések az irányadóak:

 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:43§ (e)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. („Adatvédelmi tv.”);
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint információstársadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001.évi CVIII. tv. („Eker. tv.”);
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv. („Grt. tv.”)
 • az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény;
 • a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. Törvény („Katv.”)

3. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az Ön hozzájárulása, amelyet a jelentkezéssel ad meg [GDPR 6. cikk (1) bek. a.)]. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja, azonban a visszavonás nem érinti az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a jelentkezések elbírálásához és a megfelelő személy kiválasztásához elengedhetetlen az Ön által megküldött, illetve az általunk még bekért személyes adatok kezelése.

4. A KEZELT ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS IDŐTARTAMA

(1) A kezelt adatok köre

A felvételi eljárás teljes körű lefolytatásához szükségünk van az Önnel való kapcsolattartáshoz szükséges adatokra (név, email cím, telefonszám) valamint az önéletrajzára és az ehhez kapcsolódó csatolt dokumentumokra.

(2)  Az adatkezelés időtartama

A kiválasztással és a pozíció betöltésével az adatkezelés célja megszűnik.

A konkrét álláshirdetésre jelentkezők önéletrajzait és a jelentkezéssel kapcsolatban megküldött személyes adatokat és dokumentumokat az állást betöltő személy kiválasztása után az alábbiak szerint kezeljük:

 • A sikeres pályázó adatait áttesszük a munkavállalók adatai közé és töröljük a jelentkezők adatbázisából. A munkavállalók adatainak kezeléséről külön szabályzat rendelkezik.
 • A sikertelen pályázó adatait további 1 évig tároljuk, és új álláslehetőség esetén megkeressük. Amennyiben a pályázó írásban kéri, úgy adatait 15 munkanapon belül töröljük a nyilvántartásainkból.

Az általános, nem konkrét álláshirdetésre vonatkozó, postai úton, vagy e-mailben eljuttatott önéletrajzokat és kapcsolódó dokumentumokat az adatbázisunkban 1 évig tároljuk. 1 év elteltével a megadott pályázati dokumentumok (önéletrajz és egyéb személyes adatok, esetleges feljegyzések) automatikusan törlésre kerülnek. Ettől függetlenül Ön bármikor írásban kérheti személyes adatai törlését, amelyet 15 munkanapon belül végrehajtunk.

5. Az online működéshez kapcsolódó adatkezelési szabályozás

Anonim igénybe vevő azonosító (cookie)
Az Adatkezelő az Érintett számítógépére anonim igénybe vevő azonosítót(cookie, süti) helyez el, amely önmagában semmilyen módon nem képes az Érintett azonosítására, kizárólag az Érintett gépének felismerésére alkalmas, név, e-mail cím vagy bármilyen más személyes információmegadása nem szükséges, mivel a megoldás alkalmazásakor a Felhasználó az Adatkezelőnek nem ad át személyes adatot, az adatcsere csak és kizárólag a gépek között történik meg.

Adatkezelő a cookie-kat abból a célból kezeli, hogy többet tudhasson meg az Érintettek információhasználati szokásairól és így, javíthassa szolgáltatásai színvonalát, valamint a Portál látogatása során testreszabott oldalakat, marketing (reklám) anyagokat jelentessen meg.

Az Érintettnek lehetősége van arra, hogy böngészője beállításával megtiltsa az egyedi azonosító jel (cookie) elhelyezését a számítógépén. Az Érintett tudomásul veszi, hogy a cookie-k letiltása esetén egyes szolgáltatások nem fognak megfelelően működni.

Közösségi bővítmények (Facebook, Twitter, Linked-in) használata
A Portálon a bővítmények alaphelyzetben le vannak tiltva. A bővítmények csak akkor kerülnek engedélyezésre, ha az Érintett az erre szolgáló gombra kattint. A bővítmény engedélyezésével az Érintett kapcsolatot hoz létre a közösségi oldallal és hozzájárul az adatainak a Facebook/ Twitter /Linked-in részére történő továbbításához.

Amennyiben az Érintett be van jelentkezve a Facebookra/ Twitterre/ Linked-inre ,előfordulhat, hogy az adott közösségi hálózat a látogatását az Érintett közösségi fiókjához társítja.

Amennyiben az Érintett a megfelelő gombra kattint, a böngészője a vonatkozó információkat közvetlenül az adott közösségi hálózatnak továbbítja, és azokat ott tárolja.

Az adatgyűjtés körére és céljára, adatainak a Facebook/ Twitter/ Linked-in általi további feldolgozására és felhasználására, személyes adatainak védelmére irányuló jogaira és beállításaira vonatkozó információk a Facebook// Twitter /Linked-in adatvédelmi nyilatkozatában találhatóak.

Remarketing kódok
A Portálon a Szolgáltató Google Adwords, valamint facebook remarketing kódokat használ. A remarketing kód cookie-kat használ, a Portál látogatóinak megcímkézéséhez.
A települt cookie segít abban, hogy a Szolgáltató termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos hirdetések jelenjenek meg a Portál látogatója által a későbbiekben meglátogatott más, a Google Display, hálózatába tartozó weboldalakon, illetve a facebook-on.
Felhasználó a cookie-kat bármikor letilthatja és a hirdetések személyre szabhatja a Google hirdetési beállítások felületén.

Naplóállományok (logfile-ok)
A szolgáltatások igénybevétele érdekében a rendszer automatikusan naplózza az alábbi adatokat:

 • a felhasználó számítógépének dinamikus IP-címe
 • a felhasználó számítógépének beállításaitól függően a felhasználó által használt böngésző és az operációs rendszer típusa
 • a felhasználó weboldallal kapcsolatos aktivitása

Ezen adatok felhasználása egyrészről technikai célok – úgymint a szerverek biztonságos működésének elemzése, utólagos ellenőrzése- szolgál, másrészről az Adatkezelő ezen adatokat oldalhasználati statisztikák készítéséhez, a felhasználói igények elemzéséhez használja fel a szolgáltatások színvonalának emelése érdekében.
A fenti adatok a felhasználó azonosítására nem alkalmasak és azokat az Adatkezelő egyéb személyes adatokkal nem kapcsolja össze.

(3) Adatkezelő az Érintettel kapcsolatos személyes adatokat bármely, a fentiekben meghatározottaktól eltérő célból – így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, vagy piackutatás céljából – csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az Érintett hozzájárulása alapján kezelhet.
Ezek az adatok nem kapcsolhatók össze az Érintett azonosító adataival és a hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára.
Ezen adatokat a Adatkezelő köteles törölni, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy az Érintett így rendelkezik.

(4) Az Adatkezelő biztosítja, hogy az igénybe vevő a szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy az Adatkezelő mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve az igénybe vevővel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.

(5) Az Adatkezelő által végzett adatkezelés jogalapja minden esetben az Érintett hozzájárulása.

6. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

(1) Az Érintett jogsértés esetén jogorvoslatért fordulhat:

a.) az Adatvédelmi Biztos Hivatalához (1051 Budapest, Nádor u. 22.),
b.) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.
Telefon: 06 -1- 391-1400
Telefax: 06-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
c.) az Érintett lakóhelye, ill. Tartózkodási helye szerint illetékes Törvényszéknél.

A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az adatkezelés jogszerűségét az Adatkezelő, az adatátvétel jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani.
Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, a Adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az Info tv. 21.§-ban meghatározott adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.
Ha a bíróság az Info tv. 21. §-ban meghatározott esetekben az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az érintett személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni.
Adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő az Info tv. 21. §(5), illetve (6) bekezdésében meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz.
A bíróság elrendelheti ítéletének – a Adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő – nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett e törvényben védett jogai megkövetelik.

(2) Az Adatkezelő az Érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az Érintettel szemben az Adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.